Манай байгууллага нь олон улсын менежментийн тогтолцооны стандартын сургалтуудыг байнга зохион байгуулан явуулдаг. Сургалтын давуу талууд нь: 

 • Туршиж баталгаажуулсан хөтөлбөрөөр суралцах
 • Стандартын тухай цогц мэдлэгтэй болох 
 • Стандартын онцлогт тохирсон хэрэгжүүлэх арга зүйд суралцах 
 • Дадлага, дасгал хийж мэдлэгээ баяжуулах
 • Шалгалт өгч өөрийгөө сорих, мэдлэгээ бататгах 
 • Эргэх холбоотой байх
 • Төрөл бүрийн хөнгөлөлт эдлэх зэрэг юм.  

Манай байгууллага дараах менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартуудаар доорх сургалтуудыг таны хэрэгцээ шаардлагад тохируулан зохион байгуулах боломжтой.

Сургалт зохион байгуулагдах стандартууд

 • ISO 9001 Чанарын менежментийн тогтолцоо
 • ISO 14001 Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо
 • ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо
 • ISO 45001 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо
 • ISO 50001 Эрчим хүчний менежментийн тогтолцоо стандартуудын Дотоод аудитор, Аудитор, Тэргүүлэх аудитор бэлтгэх сургалтууд байна.